Zmiana miejsca wykonywania pracy

Miejsce wykonywania pracy stanowi bardzo istotny aspetkt przy wyborze pracy, z punktu widzenia pracownika. Niekiedy to własnie lokalizacja miejsca pracy przesądza właśnie o wyborze danego pracodawcy. A co w przypadku gdy pracodawca zdecyduje przenieść pracownika do innej lokalizacji firmy?

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy, umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. W szczególności powinna zawierać:

  1. rodzaj pracy,
  2. miejsce wykonywania pracy,
  3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  4. wymiar czasu pracy,
  5. termin rozpoczęcia pracy.

Zmiana miejsca pracy poprzez porozumienie

Zmiana miejsca pracy, z uwagi na powagę tej zmiany, powinna nastąpić poprzez zawarcie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem porozumienia zmieniającego, czyli tzw. aneksu do umowy. Zawarcie porozumienia zamieniające ma zastosowanie, jeżeli zmiana nie wiąże się z pogorszeniem warunków zatrudnienia z punktu widzenia pracownika.

Zmiana miejsca pracy poprzez wypowiedzenie zmieniające

Jeśli jednak pracodawca i pracownik nie dojdą do porozumienia, a zmiana miejscowości pracy okazałaby się niekorzystna dla pracownika, wówczas

pracodawca ma możliwość dokonania zmiany w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzenie zmieniające stosowane jest co do zasady dla wszystkich zmian, na które pracownik nie wyraził zgody w formie porozumienia zmieniającego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *