Własny biznes prowadzony przez cudzoziemca w Polsce

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, umożliwia wykonywanie działalności gospodarczej na równych prawach w zasadzie dla każdego o ile zachowane zostaną pewne warunki przewidziane w polskim prawie. Jednak w przypadku cudzoziemców, którzy decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, sytuacja kształtuję się w sposób nieco odmienny. A jaki? O tym poniżej.

Dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

W Polsce, możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w następujących formach:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej,

 • spółki cywilnej,

 • spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej),

 • spółek kapitałowych (akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej).

Dowolność w wyborze formy prowadzonej działalności gospodarczej

W najłatwiejszej sytuacji pod kątem wyboru prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce są obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bowiem to wystarczy, aby mieć ww. szeroki wachlarz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jeśli jednak mamy do czynienia z cudzoziemcem niebędącym obywatelem któregoś z państw członkowskich UE, muszą mieć określoną podstawę pobytu, a zatem spełniać jeden z poniższych warunków:

 • posiadać zezwolenie na pobyt stały,

 • posiadać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

 • posiadać zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce lub kształceniem się na studiach,

 • posiadać zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,

 • posiadać zezwolenie na pobyt czasowy i pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski,

 • posiadać zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,

 • posiadać ochronę czasową w Polsce,

 • posiadać ważną Kartę Polaka.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *