Właściwość sądu w postępowaniu cywilnym

Jeśli zdecydujesz się na wniesienie do sądu pozwu, musisz również wiedzieć, że wiąże się to z koniecznością ustalenia do jakiego sądu wnieść pozew, czyli ustalić właściwość sądu. Przepisy prawa określają zasady jakimi należy się kierować podczas ustalania właściwości sądu, do którego chcemy wnieść pozew.

Czym w zasadzie jest właściwość sądu?

Właściwość sądu najprościej zdefiniować możemy jako zakres kompetencji do rozstrzygania określonych spraw.

Rodzaje właściwości sądu

Wyróżniamy 3 główne rodzaje właściwości sądu:

  1. właściwość ustawową – określana jest przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, do której zaliczamy:
  • rzeczowąokreśla jakie kategorie spraw są rozstrzygane przez sąd  w danej instancji,

  • miejscową – określa który z sądów równorzędnych powołanych do rozpoznania sprawy ze względu na obszar działania. Do właściwości miejscowej zaliczamy właściwość ogólną, przemienną oraz wyłączną,

  • funkcjonalną – określa zakres czynności jakie pełni dany sąd

2. delegacyjnąwynika z przydzielenia danej sprawy sądowi przez sąd wyższej instancji

3. umowną – wynika z umowy pomiędzy stronami, które mogą na piśmie „umówić się” na sąd właściwy do rozpatrywania sprawy w razie wystąpienia pomiędzy stronami jakiegokolwiek sporu.

Właściwość sądu w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Wskazać należy, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego, oprócz zasad ogólnych, określają zasady szczególne ze względu na konkretny rodzaj rozpatrywanych spraw.

I tak na przykład wyróżnić możemy sprawy z zakresu prawa pracy. W przypadku wnoszenia powództwa w sprawach z zakresu prawa pracy będziemy mieli do czynienia ze sporą dowolnością. Powództwo takie można bowiem wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej, czyli przed sądem ogólnie właściwym dla pozwanego lub przed inny sąd wskazany w przepisach prawa. Sądem tym może być sąd w którego okręgu praca jest była lub miała być wykonana.

Z podobną różnorodnością będziemy mieć do czynienia w przypadku spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Zasada w tym przypadku jest taka, że sprawy takie wytacza się co do zasady przed właściwym sądem okręgowym. Istnieją jednak wskazane w ustawie wyjątki, dla których przewidziana jest właściwość sądu rejonowego. Do takich spraw zaliczyć możemy:

  • sprawy o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy,

  • sprawy o świadczenie rehabilitacyjne,

  • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub  wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji,

  • o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Z różnorodnością taką będziemy mieć do czynienia również w innych sprawach, np.: z zakresu prawa spadkowego. Dlatego przed wniesieniem pozwu do sądu warto skorzystać z pomocy prawnej specjalisty, który pomoże ustalić jaki sąd będzie właściwy w konkretnej sprawie. Pozwoli nam to z pewnością zachować spokój, ponieważ jak widać – nie zawsze jest to takie oczywiste i wskazane wprost.

Źródła informacji: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, poradnikprzedsiebiorcy.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *