Ustawa o cudzoziemcach w 2022 r.

Pod koniec stycznia 2022 r. doszło do nowelizacji przepisów dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, czyli ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. Poz. 91). Jakie zmiany wprowadził ustawodawca? O tym poniżej.

Cel nowelizacji – jakie plusy dla cudzoziemców?

Głównym celem modyfikacji obowiązujących przepisów było przyspieszenie oraz uproszczenie procedur związanych z uzyskaniem przez cudzoziemca zezwoleń na pobyt cudzoziemców w Polsce. W zamyśle nowelizacja szczególnie miała się skupić na zezwoleniach jednolitych na pobyt czasowy i pracę.

Uproszczenie procedur dla cudzoziemców

Jak zostało wspomniane powyżej, nowelizacja skupia się na uproszczeniu procedur związanych z uzyskaniem przez cudzoziemców zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Po wejściu w życie nowych przepisów, dwa dotychczas obowiązujące warunki umożliwiające cudzoziemcowi wystąpienie z wnioskiem, nie będą musiały zostać przez niego spełnione. Do warunków tych należy:

  • posiadanie przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,

  • posiadanie przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium RP,

Kolejną zmianą dla cudzoziemców jest kwestia dotycząca zmiany stanowiska. Po nowelizacji przepisów, jeżeli nazwa stanowiska cudzoziemca ulegnie zmianie, ale jego zakres obowiązków już nie, nie będzie potrzeby zmiany zezwolenia.

Wydłużeniu uległ także dopuszczalny okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom z 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Po wprowadzonych zmianach, na podstawie jednego oświadczenia cudzoziemiec będzie mógł pracować 24 miesiące.

Wynagrodzenie minimalne dla cudzoziemca w 2022 r.

Wraz z nowelizacją ustawy o cudzoziemcach zmianie uległa również kwestia dotycząca wynagrodzenia. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wynagrodzenie uzyskiwane przez cudzoziemca nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Dla przypomnienia, w 2022 r. wynosi ono 3.010,00 zł brutto. Co istotne! Wynagrodzenie to będzie zupełnie niezależne od wymiaru etatu na jaki cudzoziemiec będzie zatrudniony, a także od tego w oparciu o jaką umowę będzie wykonywał swoją pracę.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *