Usługi

Numer kontaktowy

+48 605-833-877

Usługi

Praktyka adwokacka zbudowana na wartościach

Poniżej przedstawione są obszary prawa, w których się specjalizuję i świadczę usługi. Niezależnie jednak od rodzaju sprawy, przy wykonywaniu swojej praktyki adwokackiej zawsze przyświecają mi następujące wartości.

Zawsze ta wartość będzie na pierwszym miejscu. W każdej sprawie identyfikuje interes mojego klienta i dokładam wszelkich starań, aby uzyskać korzystne rozstrzygnięcie. 

Po przeanalizowaniu każdej sprawy zawsze uczciwie przedstawiam szanse na jej wygraną.

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy zwykłym człowiekiem posiadającym problemy prawne. W każdą sprawę wkładam 100% zaangażowania.

Na każdym etapie prowadzenia Twojej sprawy będę informował Cię o jej przebiegu i postępach.

Odszkodowania

W ramach swojej praktyki zawodowej dochodzę w imieniu moich klientów należnych im odszkodowań z wszelkich tytułów.

 W szczególności Kancelaria prowadzi sprawy o:

-zadośćuczynienie za doznane krzywdy,

-odzyskanie kosztów poniesionych w związku ze zdarzeniem,

-odzyskanie utraconych dochodów,

-uzyskiwanie rent,

-dochodzenie zwrotu kosztów opieki,

-dochodzenie odszkodowań za utratę lub zniszczenie mienia,

-dochodzenie odszkodowań z tytułu śmierci osoby bliskiej,

-dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych

football stadium, football, stadium

Prawo sportowe

Kancelaria świadczy wyspecjalizowane usługi prawne w zakresie prawa sportowego, zarówno na rzecz krajowych i zagranicznych klubów, związków i organizacji sportowych oraz innych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w branży sportowej. Doradza również zawodnikom, trenerom i innym osobom związanym ze sportem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

W zakres usług świadczonych przez Kancelarię wchodzi m. in.:

-opracowywanie aktów wewnętrznych polskich związków sportowych oraz regulaminów klubów sportowych,

-sporządzanie oświadczeń i regulaminów antykorupcyjnych w sporcie,

-negocjowanie, sporządzanie i zawieranie umów pomiędzy klubami i stowarzyszeniami sportowymi a trenerami, zawodnikami, agentami sportowymi, sponsorami i działaczami sportowymi oraz sztabem medycznym,

-negocjowanie i sporządzanie umów transferowych oraz umów sponsorskich,

-prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i organizacyjnych przed organami polskich związków sportowych,

-reprezentacja klientów w postępowaniach przez sportowymi sądami polubownymi, międzynarodowymi federacjami sportowymi czy sądami arbitrażowymi,

-sporządzanie opinii prawnych.

Kancelaria ma ogromne doświadczenie w łączeniu elementów prawa sportowego i innych dziedzin prawa, w których się specjalizuje, m.in. w :

-prawie handlowym oraz stowarzyszeń i fundacji (realizacja krótko- i długoterminowych umów ze sponsorami, dostawcami i innymi podmiotami; zarządzanie dokumentami spółki; przekształcenia form prawnych; zmiany statutów i umów spółek; umarzanie i zastawianie udziałów i akcji; posiedzenia rad nadzorczych i zarządów; zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy),

-rozwiązywanie sporów – m.in., prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych, prowadzenie mediacji, reprezentowanie klubów i sportowców w postępowaniach arbitrażowych, a także w postarbitrażowych toczących się przed sądami powszechnymi,

right, advocacy, lex

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje:

-przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym z zakresu zobowiązań wynikających z prawa cywilnego np. w sprawach o zapłatę lub o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych, błąd w sztuce lekarskiej lub innych zdarzeń losowych, 

-sporządzenie wszelkich rodzajów pism procesowych i doradztwo prawne w zakresie spraw o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie,

-sporządzanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych: spółki, sprzedaży, zamiany, dostawy, najmu, dzierżawy, o dzieło, użyczenia, pożyczki, zlecenia, roboty budowlane oraz leasing i ich kompleksowa analiza na życzenie Klienta,

-reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym w sprawach spadkowych : przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku oraz o zachowek,

-reprezentowanie stron w postępowaniu o zawezwanie do próby ugodowej oraz postępowaniu mediacyjnym, 

-przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentacja stron w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym obejmująca windykację należności, 

-sporządzanie wniosków o zabezpieczenie powództwa i o nadanie klauzuli wykonalności, 

-sporządzenie specjalistycznych opinii prawnych, oraz wszelkich środków odwoławczych w tym także kasacji do Sądu Najwyższego, 

-reprezentacja stron w sprawach z zakresu uchylania się od skutków prawnych oświadczeń woli, zapłata z tytułu umów, 

-sporządzanie i opiniowanie umów przedwstępnych i przyrzeczonych, nienależyte wykonanie umów i niewykonanie umów, 

-prowadzenie spraw obejmujących bezpodstawne wzbogacenie, 

-sprawy konsumenckie i upadłość konsumencka, 

-zasiedzenie i uwłaszczenie.

hands, old, age

Prawo spadkowe

W zakresie prawa spadkowego pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje:

-stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, 

-podział majątku spadkowego,

-dochodzenie zachowku,

-wydziedziczenie,

-odwołanie testamentu,

-doradztwo w zakresie rozrządzeń spadkowych oraz przygotowywania testamentów,

-stwierdzenie nieważności testamentu,

-przyjęcie i odrzucenie spadku,

-wykonanie zapisu lub polecenia,

-niegodność dziedziczenia,

-zabezpieczenie spadku,

-odpowiedzialność za długi spadkowe,

-wyjawienie przedmiotów wchodzących w skład spadku,

-zabezpieczenie spadku,

-uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia.

industrial, security, logistic

Prawo pracy

W zakresie prawa pracy pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje:

-opinie z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy,

-umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji,

-umowy z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie,

-doradztwo dotyczące działalności agencji zatrudnienia oraz wszelkich form zatrudnienia Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce,

-porozumienia, regulaminy pracy, wynagradzania i regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

-reprezentację pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych,

-odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy

Obsługa przedsiębiorców

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

-stałą i bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, 

-reprezentację zewnętrzną przedsiębiorców przez sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed sądami arbitrażowymi, a także przed organami administracji publicznej, 

-udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych, 

-sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów,

-udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi, 

-tworzenie i zmiana statutów i umów spółek handlowych oraz spółdzielni,

-przeprowadzanie pełnego procesu rejestracji spółek i spółdzielni w rejestrze przedsiębiorców,

-doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych na potrzeby prowadzonej przez klientów działalności, 

-reprezentacja strony w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni oraz w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni, a spółką lub spółdzielnią. 

hammer, books, law

Spory sądowe i arbitrażowe

Kancelaria świadczy usługi dla krajowych i międzynarodowych firm na wszystkich etapach sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym na etapie przedsądowym. Zapewnia reprezentację przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) oraz w ramach postępowań mediacyjnych, reprezentację przed organami ścigania oraz przed sądami w sprawach karnych. Posiadamy bogate doświadczanie w prowadzeniu sporów o charakterze międzynarodowym.

Doradztwo obejmuje w szczególności:

-postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,

-postępowania przed Sądem Najwyższym,

-postępowania przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) stałymi i ad hoc,

-postępowania upadłościowe i naprawcze,

-postępowania egzekucyjne,

-postępowania karne, w tym zapobieganie lub minimalizacja ryzyka wystąpienia postępowań karnych,

-postępowania przed sądami administracyjnymi,

-postępowania przed sportowy i organami arbitrażowymi,

-postępowania przed innymi organami administracji publicznej, w tym przed regulatorami rynku.

Masz problem prawny i zastanawiasz się czy skorzystać z moich usług?

Napisz do mnie wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego i przedstaw swoją sprawę. Skontaktuję się z Tobą i przedstawię możliwe scenariusze działania.