Ugoda – w sądzie czy nie?

Ilość spraw jakie napływają do sądu jest ogromna. Często, jeśli chodzi o pieniądze, ludzie zbyt pochopnie podejmują decyzję o wniesieniu pozwu do sądu. Sprawia to, że sędziowie często mają zbyt dużo spraw w swoim referacie, a co za tym idzie, postępowania sądowe trwają zazwyczaj naprawdę długo. Istnieje jednak moliwość zawarcia porozumienia między stronami, które pozwala na zakończenie sprawy poprzez porozumienie. Instytucją tą jest ugoda.

Ugoda – czy warto ją zawrzeć?

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania cywilnego – w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji.

Oznacza to, że sąd powinien dążyć do tego, aby sprawę zakończyć w sposób ugodowy i w tym celu, strony mogą zawrzeć pomiędzy sobą ugodę. Mogą to zrobić na dwa sposoby.

Rodzaje ugody

W prawie polskim rozróżniamy ugodę sądową i pozasądową.

Zawierając ugodę pozasądową strony korzystają z alternatywnych metod rozwiązywania sporów do których zalicza się:

  • negocjacje,
  • mediacje,
  • arbitraż.

Ugoda pozasądowa, którą sąd zatwierdzi, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Ugodę można zawrzeć także przed sądem. Wtedy sąd, po wstępnym zapoznaniu się ze stanowiskiem obu stron sporządza treść ugody. Ustaloną treść ugody, sąd zamieści w  protokole rozprawy lub w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu. Dokument musi zostać podpisany przez strony.

Warto także zaznaczyć, że w przypadku zawarcia ugody przed sądem lub mediatorem, przed rozpoczęciem rozprawy – sąd zwróci wniesioną opłatę od pozwu w całości. W przypadku zawarcia ugody przed sądem po rozpoczęciu rozprawy – sąd zwróci wniesioną od pozwu opłatę jedynie w połowie. Przy zawarciu ugody pozasądowej opłata zostanie zwrócona w połowie, jeżeli powód cofnie pozew przed rozpoczęciem rozprawy. W innych przypadkach sąd nie zwróci opłaty.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *