Czym jest Uczniowski Klub Sportowy?

UKS, to Uczniowski Klub Sportowy. Działalność UKS-ów została uregulowana w ustawie o kulturze fizycznej (Dz. U. z dnia 6 marca 1996 r.) oraz prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 i z 1990 r. Nr 14, poz. 86).

Czym jest UKS?

UKS, to rodzaj klubu sportowego, którego celem jest zrzeszanie młodych ludzi chcących uprawiać konkretną dyscyplinę sportową.

Celem tego typu klubów sportowych jest możliwość zrzeszania niekoniecznie profesjonalistów, a ludzi, którzy wykonują daną dziedzinę sportu amatorsko. Charakterystyczne w Uczniowskich Klubach Sportowych jest to, aby były dostępne dla każdego. Ideą UKS-ów jest przede wszystkim zachęcenie młodych ludzi do sportu.

Jak założyć Uczniowski Klub Sportowy?

Zacząć należy od liczby założycieli. Do założenia Uczowskiego Klubu Sportowego, konieczne jest ich minimum 7. Założyciele muszą następnie zwołać zebranie założycielskie i uchwalić na nim statut stowarzyszenia oraz wybrać jego władze.

Członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego

Ustawa wskazuje wprost, kto może być członkiem UKS-u. Sugeruje się jednak, że w szczególności takie prawo przysługuje:

 • uczniom,
 • rodzicom,
 • nauczycielom.

Uczniowski Klub Sportowy – statut

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego określać powinien, w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia,
 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
 • możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 • zasady dokonywania zmian statutu,
 • sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *