Przedłużenie wizy na pobyt w Polsce

W Polsce istnieją dwa rodzaje wiz, które zezwalają cudzoziemcom na legalny pobyt w kraju. Jednak, aby pobyt ten był w pełni legalny, wiza ta musi być oczywiście ważna. Należy pamiętać o dochowaniu terminu na złożenie wniosku o przedłużenie ważności wizy oraz mieć świadomość, że czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie wynosi 30 dni.

Rodzaje wiz w Polsce
  • Wiza Schengen, oznaczona symbolem „C” – wydawana jest cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać w Polsce lub państwach obszaru Schengen (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w ciągu 180 dni.

  • Wiza krajowa, oznaczona symbolem „D” – uprawniająca do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.

Wiza Schengen – jak ją przedłużyć?

Cudzoziemiec, chcący przedłużyć swój legalny pobyt w Polsce, na podstawie wizy Schengen, musi w odpowiednim termin złożyć formularz wniosku o przedłużenie wizy krajowej do właściwego wojewody. Wypełniony wniosek, należy złożyć nie później niż w dniu upływu okresu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Aby legalny pobyt cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy Schengen został przedłużony, musi on spełniać następujące warunki:

  • wykazać, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie przez niego terytorium państw członkowskich przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu (przesłanka obligatoryjna),

  • lub jeśli przedstawi dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności lub okresu pobytu (przesłanka fakultatywna).

Wiza krajowa – jak ją przedłużyć?

Cudzoziemiec, chcący przedłużyć swój legalny pobyt w Polsce, na podstawie wizy krajowej, oprócz złożenia w odpowiednim terminie ww. wniosku, musi on również spełniać łącznie następujące warunki:

  • posiada ważny interes zawodowy lub osobisty, albo ze względów humanitarnych nie może on opuścić terytorium Polski przed upływem terminu ważności wizy krajowej lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu,

  • zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy krajowej, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej,

  • okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany,

  • nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

Ile należy zapłacić?

Opłata za przedłużenie wizy krajowej wynosi 406 zł, warto jednak podkreślić, że w przypadku otrzymania decyzji odmownej – opłata ta jest zwracana. W przypadku zaś wizy Schengen, sytuacja kształtuje się nieco inaczej. Jeśli spełnione zostaną przesłanki obligatoryjne, wówczas wiza wydawana jest bezpłatnie. W przeciwnym razie, koszt ten wynosi – 30 euro.

Źródła informacji: justay.pl, duw.pl, migrant.info.pl, migrapolis.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *