Pranie brudnych pieniędzy – blokada konta

Pranie brudnych pieniędzy to proceder, który w konsekwencjach może być bardzo poważny. W grudniu ubiegłego roku nastąpiła nowelizacja procedury karnej. Prokurator od tego czasu może zablokować rachunki bankowe przedsiębiorcy już nawet na rok. A wszystko nawet wówczas gdy nie postawił zarzutów, a zachodzi jedynie podejrzenie prania brudnych pieniędzy.

Podejrzenie prania brudnych pieniędzy – po co blokada rachunku?

W świecie przedsiębiorców zdarzają się sytuacje, kiedy prokuratura blokuje rachunek bankowy przedsiębiorcy. Dzieje się tak, gdy ma podejrzenie prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Można zadawać sobie pytanie, ale po co blokada jeszcze przed postawieniem zarzutów? Otóż ma to na celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym albo roszczeń o naprawienie szkody finansowej.

Pranie brudnych pieniędzy – czym jest?

Otóż głównym celem takich działań jest nadanie legalności źródłom pochodzenia pieniądze. Najczęśniej robione jest to poprzez pozorne zwiększenie swojego dochodu z działalności gospodarczej czy tworzenie fikcyjnych transakcji. A później, pieniądze takie, wprowadzane są po prostu do obiegu.

Pieniądze jako dowód

W doktrynie istnieje spór co do tego czy pieniądze można uznać za dowód rzeczowy w sprawie. Bo zasadniczo to właśnie taki jest cel ich blokady przez prokuraturę. Jedni twierdzą, że tak, inni wręcz przeciwnie. Ostatecznie jednak, w obecnie obowiązującym stanie prawnym, faktem jest, że prokuratura ma prawo rachunku bankowe w tym przypadku zablokować.

Ustawodawca dokonał jednak nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Wprowadzono do niego art. 236b. Przepis ten stanowi, że:

§ 1 Rzeczą lub przedmiotem w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału są również środki na rachunku.

§ 2 Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych może dotyczyć środków na rachunku, jeżeli zostały zatrzymane jako dowód w sprawie.

Pranie brudnych pieniędzy – konsekwencje

Czy ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli dokonany został w porozumieniu z inną osobą, wówczas ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolności w wymiarze od roku do 10 lat.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy we wskazanym zakresie, to zapraszam do kontaktu z Kancelarią.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *