Czym jest zobowiązanie?

Zobowiązanie, w dużym uproszeniu jest obowiązkiem dłużnika, względem wierzyciela. Wierzyciel może od dłużnika żądać spełnienia danego świadczenia, zaś dłużnik świadczenie to powinien spełnić.

W języku prawniczym, żądanie wierzyciela nazywa się „wierzytelnością”, zaś zobowiązanie dłużnika „długiem”.

Zobowiązanie – jak powstaje wierzytelność?

Wierzytelność powstaje na skutek różnego rodzaju zdarzeń i działań. Może ona powstać na skutek zawarcia umowy, ale również na skutek popełnienia jakiegoś czynu zabronionego. Po jego popełnieniu powstanie wówczas zobowiązanie, ponieważ pokrzywdzony może domagać się od sprawcy naprawienia szkody lub zadośćuczynienia.

Zobowiązanie – elementy

Wyróżniamy trzy elementy zobowiązania – podmiot, przedmiot oraz jego treść.

  • PODMIOT – czyli wierzyciel i dłużnik.
  • PRZEDMIOT – to jakieś świadczenie, które może polegać na działaniu lub zaniechaniu.
  • TREŚĆ – wierzytelność oraz dług.

Czym jest to świadczenie?

Przez świadczenie należy rozumieć takie zachowanie się dłużnika, które odpowiada treści zobowiązania i polega na działaniu zgodnym z ochroną interesów wierzyciela. Zachowanie dłużnika może być „czynne”, czyli takie, które przejawia się w działaniu, lub „bierne”, czyli polegające na zaniechaniu tego działania, do którego jest zobowiązany.

Jakie są skutki niewykonania zobowiązania?

Jeżeli dłużnik nie wykona zobowiązania lub wykona je nienależycie, będzie zmuszony do naprawienia wynikłej szkody. Uniknie tego, jeżeli szkoda powstała w wyniku zachowania, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Nienależyte wykonanie zobowiązania to także przekroczenie terminu na spełnienie określonego świadczenia. Przekroczenie terminu dzielimy na opóźnienie bądź zwłokę. Zwłoką to opóźnienie, za które winę ponosi dłużnik. Natomiast opóźnienie jest spowodowane okolicznościami, które nie leżą po stronie dłużnika.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *